1774 Küçük Kaynarca Andlaşması

21 Aralık 2017

Osman KÖSE .

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2006

ISBN : 975-16-1865-7  Açıklama :

 

Anahtar kelimeler : Kırım Hanlığı

�çindekiler :

I. BÖLÜM

1768 -1774 OSMANLI-RUS SAVAŞI

A – SAVAŞIN SEBEPLER
B – SAVAŞIN BAŞLAMASI VE CEPHELERDEKİ DURUM
1 – Harp İlanı ve İki Devletin Askeri ve Ekonomik Durumu
a – Harp İlanı
b – İki Devletin Askeri ve Ekonomik Durumu
ba – Osmanlı Devleti
bb – Rusya
bc – Savaş İlanı Karşısında Avrupa
2 – Cephelerdeki Durum
a – Kırım Giray’ın Rusya’ya Akın Düzenlemesi
b – Ordunun Hareketi ve Hotin’in Ruslar Tarafından İşgali
c – Eflak ve Buğdan’ın Ruslar Tarafından İşgali
d – Kartal Muharebesi
e – İsmail, Kili, Bender ve İbrail’in İşgali
f – Rusların Akdeniz Harekatı
fa – Balkanlara Yönelik Rus Faaliyetleri
fb – Mora İsyanı
fc – Çeşme Vakası
fd – Limni Muhasarası
g – Rusların İlk Sulh Teklifleri ve Avrupa Devletlerinin Tavassut Girişimleri
h – Cephelerde Durum ve Babadağı Ordugâhının İşgal Edilmesi
ı – Kırım Cephesi
C – SAVAŞI SONA ERDİRME GİRİŞİMLERİ
1 – Rusların İkinci Defa Sulh Teklifleri
a – Yergöğü Mütarekesi
b – Bahr-ı Sefid Mütarekesi
2 – Fokşan Müzakereleri
3 – Bükreş Müzakereleri
4 – Rus Donanmasının Akdeniz’deki Faaliyetleri
5 – Küçük Kaynarca Andlaşmasına Doğru
a – Rusların Tuna Boyu Harekatı
aa – Silistre Muhasarası
ab – Karasu’nun Rusların Eline Geçmesi ve Pazarcık Muharebesi
ac – I. Abdülhamid’in Tahta geçmesi
ad – Rusların Sulh Teklifi
b – Kozluca Mağlubiyeti
c – Şumnu Ordugahının İşgali ve Sulh Teklifinin Kabulü

II. BÖLÜM

KÜÇÜK KAYNARCA ANDLAŞMASI VE TATBİKİ

A – SULH GÖRÜŞMELERİ VE KÜÇÜK KAYNARCA ANDLAŞ-MASI
1 – Sulh Görüşmeleri 107
2 – Küçük Kaynarca Andlaşması112 112
a – Andlaşmanın Tasdiki ve Mübadelesi 119
b – Avrupa Devletlerinin Andlaşmaya Tepkileri 129
c – Andlaşmanın Tahlili 131
B – RUS İŞGALİNDEKİ KALE, ŞEHİR VE ADALARIN OSMANLI DEVLETİ’NE TERKİ, EFLAK VE BUĞDAN 142
1 – Rus Askerlerinin Tuna’nın Sol kıyısına Çekilmesi ve Bu Yöredeki Kale ve Kasabaların Osmanlı Askerlerine Teslimi 143
a – Tuz Çıkarma Meselesi ve Özi’ye Kazak İlticası 148
b – Tombasar Hassı Çekişmesi 153
c – Akdeniz Adaları ve Mora’da Huzurun Sağlanması 157
2 – Eflak ve Buğdan’da Andlaşmanın Uygulanması 159

C – TİCARİ FAALİYETLER VE KONSOLOSLUKLAR AÇILMASI 169
1 – Ticari Faaliyetler 172
a – Aynalıkavak Tenkihnamesinden Sonra Ticari Faaliyetler 176
b – Ticaret Andlaşması 181
2 – Konsolosluklar Açılması 189
D – ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI 198
E – RUSYA’YA VERİLEN DİNİ İMTİYAZLAR MESELESİ 205
F – GÜRCİSTAN’DA OSMANLI-RUS NÜFUZ MÜCADELESİ 213
1 – Rusya-Gürcistan Andlaşması 219
2 – Açıkbaş Melikinin Ruslara Tabiiyeti ve Açıkbaş Melikliği Meselesi 223
3 – Osmanlı Devleti’nin Gürcistan Politikası ve Rusya’nın Hanlara Yönelik Diplomatik Faaliyetleri 226
4 – Dağıstanlıların Gürcistan’a Akınları ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu 229

III. BÖLÜM

KIRIM

A – ANDLAŞMA SONRASI KIRIM’DA OSMANLI-RUS NÜFUZ MÜCADELESİ
1 – Sahib Giray’ın Kırım Han’ı Seçilmesi
2 – IV. Devlet Giray’ın Hanlığı
3 – Şahin Giray’ın Hanlığı
a – Teşrifat İçin İstanbul’a Heyet Gönderilmesi ve Rus Elçisi ile Mülakat
b – Kırım’daki Faaliyetleri
c – III. Selim Giray’ın Han Olarak Kırım’a Gönderilmesi
d – Kırım Halkının Şahin Giray ve Ruslara Karşı Ayaklan-maları

e- III. Selim Giray’ın Gelmesinden Sonra Kırım’da Siyasî Durum
f – Rusların Kırım’daki Faaliyetleri Karşısında Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler
fa – Anadolu ve Rumeli’den İsmail’e Asker Sevki
fb – Canikli Hacı Ali Paşa’nın Kırım Seraskerliği
fc – Avrupa Devletlerine Beyanname Gönderilmesi
B – AYNALIKAVAK TENKİHNAMESİ
C – OSMANLI DEVLETİ’NİN KAFKASYA’DAKİ FAALİYETLERİ
1 – Ferah Ali paşa’nın Soğucak Muhafızlığına Atanması
a – Nogayların Kafkasya’da İskanları
b – Kırım’ın İşgalinden Sonra Kafkas Kabilelerinin Osmanlı Devleti ile İlişkileri
c – Bahadır Giray ve Şahin Giray’ın kafkasya’daki Faaliyetleri

2 – İmam Mansur’un Ruslarla Mücadelesi
3 – Ferah Ali Paşa’dan Sonra Soğucak’ta Durum

IV. BÖLÜM

A – KIRIM’IN İSTİLÂSI VE İLHAKI
1 – Osmanlı Devleti’ni Paylaşmaya Yönelik Mohilof Görüşmesi
2 – Rusların Kırım’ı İstilâsı
a – Bahadır Giray’ın Han Seçilmesi
b – Kırım’ın İstilâsı
c – Rusya ve Avusturya Ültimatomu
3 – Rusların Kırım’ı İlhakı
a – İlhakın Osmanlı Devleti Tarafından Tasdik Edilmesi
aa – İlhak Karşısında Avrupa Devletlerinin İzlediği Politikalar
b – Şahin Giray’ın İdamı
B – KIRIM’IN İLHAKINDAN SONRAKİ DURUM VE OSMANLI-RUS SAVAŞININ ÇIKMASI
1 – Osmanlı Devleti ve Rusya’nın Askeri hazırlıkları ve İhtilafların Çözümü İçin İstanbul’da Görüşmeler Yapılması
a – Kerson Mülakatı
b – Rusya’ya Savaş İlanı
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.