Perception of homeland among Crimean Tatar diaspora living in Turkey as reflected on the diaspora journal Emel Kırım Tatarlarının diyaspora dergisi Emel’de Türkiye’deki Kırım Tatarlarının anavatan algısı
İngilizce , Latin , Tez / 2 Ocak 2018

Feyza TOPRAK Ankara: ., 2013 Universite : Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tez Turu : Yüksek Lisans This study concentrates on the changing discourses on homeland in the Crimean Tatar diaspora journal Emel. The research is carried out on the basis of articles and poems published by the diaspora intellectuals, authors, and poets, namely diaspora activists. The historical context, which is the reference point for these discourses, covers the period between the years 1960 and 1994 during which, as deemed ?Emel? accomplished its primary mission attributed. Moreover, the study explores how the diaspora elite constructed their national identity in three and a half decade by using the term homeland and the national sentiments attached to it. This study also focuses on other discoursive elements than homeland utilized in Emel to forge a distinct national identity among Crimean Tatar diaspora living in Turkey. It also determines the continuities and ruptures in the themes used by the diaspora elite groups to reconstruct their transnational identities. In addition, the study analyses how the identity consciousness that occurred in the diaspora community turned out to be diaspora nationalism in these thirty four years. / Bu çalışma Türkiye?de yaşayan Kırım Tatarları’nın diaspora dergisi Emel’i inceleyerek diaspora eliti tarafından yazılan ve yayınlanan makale…

Türk tarihi ve kültürü açısından Türkiye’de bulunan Kırım dernek ve vakıflarının önemi
Latin , Tez , Türkçe / 29 Aralık 2017

Hacı Murat ARABACI . Danışman: PROF.DR. ABDÜLKADİR DONUK Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı İstanbul, 2006. Doktora Tezi Kırım Yarımadası, Karadeniz’e hakim bir noktada bulunması ve Asya’dan gelen ticaret yollarının bittiği yer olması nedeniyle ilkçağlardan itibaren birçok kavmin hakimiyetine girmiştir. Kırım, Türk Tarihi açısından en verimli dönemlerinden birini Kırım Hanlığı döneminde yaşamış ancak, 1783 yılından sonra Kırım Türkleri Rus hakimiyetine girmiştir. Bu tarihten itibaren Kırım Türkleri Anadolu’ya göç etmeye başlamışlar, bu göçler II. Dünya savaşı sonrasına kadar sürmüştür. 1944 yılında Kırım Türkleri Stalin tarafından Kırım’dan sürgün edilmişler ve uzun yıllar Kırım’a tekrar geri dönme mücadelesi vermişlerdir. SSCB’de yaşanan gelişmeler sonrasında, 1989 yılından itibaren de Kırım’a dönme hakkı kazanmışlardır. Anadolu’ya göç eden Kırım Türkleri burada çeşitli sivil toplum kuruluşları etrafında bir diaspora kimliği oluşturmuşlar ve siyasi, kültürel, folklorik vs. sahalarda `Kırım Türk Kültürü’nü yaşatmaya çalışmışlardır. XX. Yüzyılın başlarından itibaren Türkiye’de Kırım Türklerinin oluşturdukları sivil toplum örgütlerine rastlanmaktadır. Ancak, ciddi manada dernekleşme 1950’li yıllardan sonra meydana gelmiştir. İlk dönem kurulan dernekler daha çok tiyatro, halk oyunları vs. faaliyetler ile kültürel ve folklorik olarak `Kırım Türk Kültürü’nü yaşatma çabası içerisindedir. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren SSCB’nin dağılması ile, Kırım’a geri dönüş imkanının ortaya çıkması, bir anda Türkiye’deki Kırım diasporasında bir canlanma…

Toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik bağlamında İstanbul’da yaşayan Kırım Türk-Tatar kadınları
Latin , Tez , Türkçe / 26 Aralık 2017

Gözde MİRZA İstanbul, 2007 Universite : Yeditepe Üniversitesi Tez Turu : Yüksek Lisans Özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren zorunlu göç sürecine maruz kalmış bir halk olan Kırım Tatarları, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Amerika gibi ülkelere yerleşmişlerse de, ağırlıklı olarak Türkiye’de yaşamaktadırlar. Kendilerini Türk olarak gören ve Müslüman bir halk olan Kırım Tatarları, Türkiye’deki sosyo-kültürel yapıyla uyumlu bir yaşayış içindedirler. Ancak bu durum, Kırım Tatarları’nın etnik kökenlerine yabancılaşmaları gibi bir sonuç da doğurmamaktadır. Bu tez çalısmasının amacı, dernekleşme sürecine katılmıs Kırım Tatarı kadınlarla, dernek üyesi olmayan Kırım Tatarı kadınlar aracılığıyla, analitik bir bakısla toplumsal cinsiyet kategorisini kullanarak; milliyetçilik, memleket ve vatan kavramları arasındaki bağlantıları ortaya koymaktır. Tarihsel perspektifini yitirmemiş bir millet olma bilincine sahip, ama aynı zamanda Anadolu’ya da eklemlenmis bir halk olan Kırım Tatarları, göç ve sürgün edilme süreçleri temelinde ele alınmış, Anadolu’ya geliş zamanları ve geldikleri ülkeler açısından değerlendirilerek, bugünkü kültürel yapıları da incelenmistir. Dolayısıyla bu çalışma, kadınların bireysel tarihlerine ve anlatılarına odaklanarak, Kırım Tatar halkının yeni kültürel oluşumuna ait saptamaları da ortaya koymaktadır.

Eski Polatlı Köyü’ne yerleşen Kırım Türklerinde gelenek ve adetler
Latin , Tez , Türkçe / 26 Aralık 2017

Eski Polatlı Köyü’ne yerleşen Kırım Türklerinde gelenek ve adetler / Traditions and conventions of the Crimean Turks who have settled in eski Polatlı Village Yazar: OĞUZ TİMUR Danışman: PROF. DR. ZAFER İLBARS Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Antropoloji Anabilim Dalı / Sosyal Antropoloji Bilim Dalı Konu:Antropoloji = Anthropology ; Sosyoloji = Sociology Dizin:Alan araştırması = Field research ; Ankara-Polatlı = Ankara-Polatlı ; Antropoloji = Anthropology ; Gelenekler = Traditions ; Kırım Türkleri = Crimean Turks ; Sosyal antropoloji = Social anthropology Yüksek Lisans Türkçe, 2009, 171 s. Bu çalışmada Kırım’dan göç ederek Eski Polatlı köyüne yerleşen Kırım Türkleri ele alınmıştır. Bu çerçevede Kırım Türklerinin sosyal hayatı, gelenekleri ve adetleri sosyal antropolojik bakış açısı ile incelenmiştir. Çalışmamız, aile yapısı, büyüklere saygı ve misafirperverlik, doğum, sünnet, kız isteme, söz kesme, nişan ve düğün, yılbaşı ve doğum günü kutlamaları, bayramlar, tepreş şenlikleri, yemekler, müzik ve ölüm olmak üzere toplam 11 farklı alanı içermektedir. Her bir alan incelenirken önce o alanda, halen Kırımda yaşayan Kırım Türklerinin uygulamalarından bahsedilmiş ve müteakiben faaliyetlerin köyümüzdeki eski ve yeni şekline yer verilmiştir. Eski Polatlı köyünde yaşayan Kırım Türklerinin gelenek ve adetleri büyük ölçüde korunmuş olmakla beraber, gelişen teknoloji ve kentleşme neticesinde ufak tefek bir takım değişikliklere uğradığı…

Diaspora ve kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da yaşayan Kırım Tatarları’nda çoklu kültürel kimliğin ifade alanı olarak “tepreş”
Latin , Tez , Türkçe / 26 Aralık 2017

Diaspora ve kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da yaşayan kırım tatarları’nda çoklu kültürel kimliğin ifade alanı olarak ?tepreş? / Diaspora and identity: ?tepresh? a field of expression for the multi cultural identity of the crimean tatars living in Eskişehir and İstanbul. Yazar: İlhan ERSOY Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM YAVUZ YÜKSELSİN Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Konu:Müzik = Music Dizin:Diaspora = Diaspora ; Kırım Tatarları = Crimean Tatars ; İmge = Image Doktora Türkçe, 2008, 140 s. Bu çalışma Kırım Tatarlarının Eskişehir / Karakaya ve İstanbul / Çatalca’da düzenledikleri `tepreş’ ritüellerine odaklanır. Hem Eskişehir hem de İstanbul’da düzenlenen tepreş ritüelleri 2002 yılı ile 2008 yılları arasında katılımcı gözlem yoluyla izlenmiş ve yapılan bu alan çalışmalarında tepreşlerin içerisindeki kimi edimlerle Eskişehir ve İstanbul Tatarlarının birbirlerinden farklılaştıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışma Kırım Tatar kültürel kimliklerinin farklılaşmasının arkasında, yaşanılan diaspora deneyiminin ve bu deneyime bağlı olarak geliştirilen `tahayyüllerin’ olduğunu varsayar. Diaspora, ilgili topluluk açısından kimi zaman tahayyül mekanizmalarının harekete geçirildiği bir oluşum halini alır. Tahayyüller özellikle uzak kalınan anavatan ekseninde odaklanır ve bu tahayyüllerle birlikte içine yerleşilen toplumla olan temas ve temasın niteliği, diasporik topluluğun kültürel kimliğinin oluşmasında önemli mekanizmalar oluşturur. Dolayısıyla yeniden şekillenen bu kültürel kimlik, diasporik sürecin…

Kırım, Kazan ve Başkurt Türkçelerinde fiil
Latin , Tez , Türkçe / 26 Aralık 2017

Zühal YÜKSEL. Doktora. Ankara, 1992. 445 sayfa. Danışman: PROF.DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Dizin:Başkurtca = Bashkir language ; Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ; Kırım Türkçesi = Crimean Turkish ; Tatarca = Tatar language  

Polatlı Kerç ve Çongar Tatar Ağızları
Latin , Tez , Türkçe / 26 Aralık 2017

Zühal YÜKSEL. Yüksek Lisans, Türkçe Ankara, 1985. 242 sayfa. Danışman: DOÇ.DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature Dizin:Ankara-Polatlı = Ankara-Polatlı ; Ağızlar = Dialects ; Kerç ağzı = Kerç dialect ; Tatar ağzı = Tatar dialect ; Çongar ağzı = Çongar dialect

Kırım Tatar Türkleri’nde Basın (1881-1990)
Latin , Tez , Türkçe / 26 Aralık 2017

Kemal ÇAPRAZ. İstanbul 1990. Üniversite : İstanbul Üniversitesi Tez Turu : Yüksek Lisans Danışman: PROF.DR. MUSTAFA ERKAL Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Konu:Gazetecilik = Journalism Dizin:Basın = Press ; Kırım Tatarları = Crimean Tatars ; Kırım Tatarları = Crimean Tatars