Uluslararası Karay Çalışmaları Sempozyumu
Kitap , Latin , Türkçe / 29 Aralık 2017

Bilecik: Bilecik Üniversitesi, 2011   Bilecik Üniversitesince 5-8 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen Uluslararası Karay sempozyumuna 20 si Karay Türkü olan 60 bilim insanı katılmıştır. Bildiriler kitaplaştırılarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başkanlığı tarafından 1000 Adet bastırılarak hem üniversiteye hem de ilgililere dağıtılmıştır.

1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca’nın Demografik, Sosyal ve Ekonomik Durumu
Kitap , Latin , Türkçe / 28 Aralık 2017

Halime Kozlubel DOĞRU Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011   ISBN : 978-975-16-2351-5 Açıklama : Giriş A) XIX. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca Kazaları B) Araştırma Sırasında Başvurulan Kaynaklar I. Bölüm Kuzeydoğu Bulgaristan’da eliorman ve Dobruca A) Deliorman ve Dobruca’nın Coğrafi Konumu B) Tarihte Kuzeydoğu Bulgaristan C) II. İzzeddin Keykavüs ve Türklerin Sağ Kol’da Görünmesi D) XIV. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca’da Türkler E) XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus İlişkileri F) XIX. Yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşları G) 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Sonucu H) Büyük Göç İ) XIX. Yüzyılda Sağ Kolda İdari ve Mali Teşkilatın Kurulması II. Bölüm Deliorman ve Dobruca Kazalrı I. Hezargrad (Razgrad) Kazası A) Kaza Merkezi: Hezargrad B) Hezergrad Kazasının Nüfus ve Demografik Görüntüsü C) Hezergrad Kazasının Ekonomik Durumu D) Hezergrad Kazasında Vergiler E) Hezergrad Kazasında Hayvancılık F) Hezergrad Kazasında Meslekler II. Eski Cuma Kazası A) Eski Cuma Kazasının Genel Durumu B) Eski Cuma ile Köylerde Nüfus ve Demografik Durum C) Eski Cuma Kazasının Ekonomik Durumu D) Eski Cuma Kazasında Vergiler E) Eski Cuma Kazasında Hayvancılık F) Eski Cuma Kazasında İş Yerleri ve MEslekler III. Şumnu Kazası A) Şumnu Kazasının Genel Durumu B) XIX. Yüzyılda Şumnu Kazasının Nüfus ve Demografik Görüntüsü C) Şumnu Kazasının ekonomik Durumu D) Şumnu Kazasında Vergiler E) Şumnu Kazasında Hayvancılık…

Türkiye ve İdil Boyu (1569 Astarhan Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri)
Kitap , Latin , Türkçe / 28 Aralık 2017

Akdes Nimet KURAT . Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011. ISBN : 978-975-16-2421-5  Açıklama : Sultan II. Mehmed 1453’te İstanbul’u fethetmekle bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmişti. Az sonra Osmanlı İmparatorluğu devrin en kudretli devleti ve dolayısıyle İslam dünyasının önderi mevkiine yükselmiş oldu. Osmanlı Devleti 1402’deki Timur darbesinden sonra çökmedi, bilakis süratle kendini toparladı ve Fatih Sultan Mehmed II. devrinde bütün Karadeniz çevresini ele geçirmek suretiyle, hegemonyasını “İdil boyu”na yakın sahaya kadar yaydı. *** ÖNSÖZ GİRİŞ I YAYINLAR VE KAYNAKLAR Genel özellikteki eserler (3-13), Tetkikler (13-19), Türkçe Kaynaklar (19-32), Rusça Kaynaklar (32-36), Lehçe ve Almanca Kaynaklar, İstanbul’daki yabancı elçilerin bildirileri (36-44) II XVI YÜZYILDA KARADENİZİN KUZEYİNDEKİ DURUM Osmanlı Devletinin kuzey siyaseti (45-51), Azak Kalesi ve çevresi (51-54), Kuzey Kafkaslardaki durum (54-57), Nogaylar (57-65), İdil Boyu ve Moskova Rusyası-tıra yayılış siyaseti (65-83), Kırım Hanlığı (83-87), Lehistan’ın Moskova’ya karşı harekete geçirilmek istenmesi (87-92) III 1569 YILI SEFERİ Seferin Başlangıcı (93-98), Selim II nin tahta çıkışı ve Astarhan seferinin katileşmesi (98-107), Kanal meselesi (107-110), Sefer hazırlıkları (110-116) IV SEFER Azak Kalesine hareket (117-119), Don boyuna hareket ve gemileri sürükleme teşebbüsü (119—125), Astarhan karşısında Türkler (126-135) V SEFERİN SONU Astarhan’dan Azak kalesine dönüş ve büyük felâket (136-148), Moskıı Kralı ile diplomatik münasebetler ve Terek Kalesinin yıktırılması (148-152), Devletgerey Han’ın Moskova’yı yakışı…

Türkiye ve Rusya (XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri) 1789-1919
Kitap , Latin , Türkçe / 28 Aralık 2017

Akdes Nimet KURAT Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011   ISBN : 9789751624048 Türkiye tarihinin son üçyüz yıl içindeki devrinin, siyasi, diplomatik ve askeri yönlerden en mühüm kısmını Rusya ile olan münasebetleri teşkil etmektedir. Bu iki devlet arasında, başta askeri olmak üzere çok çeşitli karşılaşmalar vuku bulmuştur. Nitekim Petro I. dan itibaren Türkiye ile Rusya arasında, I. Dünya savaşı dahil, dokuz büyük savaş yapılmıştır. Bunlardan ikisi hariç (1711 Prut savaşı, 1856 Kırım savaşı) bütün harplerde Türkiye yenilmiştir. Bilhassa Katerina II. ile başlayan Rus-Türk savaşları, XIX. y. yıl sonlarına kadar, Türkiye’nin büyük arazi kayıplarına yol açtığı gibi, 1878 Şubatında Rus ordularını ta İstanbul surlarına kadar getirmiştir. *** ÖNSÖZ KISALTMALAR I. TÜRKİYE ÜZERİNE YÖNELTİLEN RUS BASKISI VE TARİHÇESİ Rus tarihinin başlangıcından Büyük Petro’ya kadar (1-10), Büyük Petro ve halefleri devri (11-24), Katarina II. devri, Küçük-Kaynarca muahedesi ve sonrasI (24-40), Rus-Türk ittifakları (40-52) II. ÇAR NÎKOLA I. DAN SULTAN ABDÜLHAMİD’E KADAR 1828/29 Rus-Türk savaşı ve Edrine Muahedesi (53-59), Rus kuvvetlerinin Boğaza gelişleri ve Hünkâr iskelesi muahedesi (59-65), Kırım harbi ve Paris muahedesi (65-91). III. SULTAN ABDÜLHAMÎD II. ZAMANINDA TÜRK-RUS MÜNASEBETLERİ Rusya’daki Müslümanları kışkırtma tasarısı (92-96), Sultan Abdülhamid II. in Rusya’ya yaklaşma denemeleri (97-111), Ermeni kargaşalıkları ve Rusların 1896/97 de İstanbul Boğazı(Bosfor)na baskın hazırlıkları (111-121), Boğazlara karşı 1900 deki…

Kırım Savaşı’ndan Sonra Anadolu’ya Yapılan Göçler ve Amasya’da İskan Edilenler
Kitap , Latin , Türkçe / 28 Aralık 2017

Emine ALTUNAY ŞAM Ankara: Pegem Yayınları, 2011. ISBN : 9786053642015  Açıklama : 1. Baskı, Basım Tarihi: Kasım 2011 Ankara 120 sf. Ebat: 13×19.5 Rusların yayılmacı politikası sonucu, vatanlarından sürgün edilen Kafkas halklarının verdiği mücadele, insanlık tarihinin en dramatik ve hafızalardan silinemeyecek olaylarından birini teşkil eder. Sürgün edilenler, baskı ve zulüm karşısında direnişin de bir sonuç vermediğini anlayınca, Rusların Batı Sibirya’ya göç etme, ya da ülke dışına sürme politikalarından birine boyun eğmek zorunda kaldılar. Osmanlı topraklarına göç etmek onlar için en uygun seçenekti. Sürgün edilenlerin bu topraklara ulaşmaları ve yerleşmeleri, göçmenler için yeni bir başlangıca kapı aralamaktı belki, fakat bunu başarmak hiç de kolay olmayacaktı. Göç etmeye mecbur bırakılan halk, varını yoğunu terk edip bir canıyla yollara düşmüş, açlık, salgın hastalık ve sefalet içinde göç yollarında çektiği zorlukların dışında, ölümle de burun buruna gelmiş, önemli kayıplar vermiştir. Osmanlı Devleti, kabul etmekte sakınca görmediği göçmenleri, siyasî, ekonomik, askerî ve toplumsal temeli de güçlendirecek bir insan kaynağı olarak değerlendirmiştir. Tarih boyunca zulme uğramış, sindirme ve baskı politikalarıyla aynı akıbete maruz kalmış pek çok toplum vardır. Ancak mülteci durumundaki böyle kitlelere Osmanlı Devleti gibi kol-kanat olan bir başka devlete rastlamak hemen hemen mümkün olmamıştır. Devletin içinde bulunduğu siyasi, askeri, ekonomik sorunlara rağmen, tebaasıyla bütünleşerek gelen göçmenleri, yeni vatanları olacak topraklara…

The Crimean Khanate and Poland-Lithuania
İngilizce , Kitap , Latin / 28 Aralık 2017

Dariusz Kolodziejczyk Brill Academic Publishers, Incorporated, 2011. This is an extensive study, supplemented by an edition of relevant sources, of the diplomatic contacts between Poland-Lithuania and the Crimean Khanate between the early 15th and the late 18th century. It contains a chronology of mutual relations, a formal analysis of various types of documents, and a glimpse into the working of the Crimean chancery, where Genghisid and Islamic forms mixed with those borrowed from Christian Europe. The book provides a fascinating insight into the intercultural exchange between Catholic Poland (with Latin and then Polish as the main chancery language) and predominantly Orthodox Lithuania (with Ruthenian as the main chancery language) on the one hand, and the Muslim Crimean Khanate (with Khwarezmian Turkic and then Ottoman Turkish as the main chancery language) on the other. It depicts Eastern Europe as a zone of contact, where the relations between Slavs and Tatars were by no means always hostile.

Bellek- İnsan- Eser: Cengiz Dağcı
Kitap , Latin , Türkçe / 28 Aralık 2017

İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011 Sanatçılar eserleri aracılığıyla halkların yaşadıklarını dünyaya duyurur ve insanlığın belleğine nakşederler. Özellikle edebî eserler insanlık tarihinin ve milletlerin belleğidirler. Yaşanan zaferler, mutluluklar ve acılar edebî eserlerde sanatçının farklı ve duyarlı yaklaşımıyla ölümsüzlük kazanır ve nesilden nesile ulaşırlar. Türk Dünyası edebiyatları da Türk milletinin belleği ve halklar arasındaki kültür köprüsüdür. Kırım Türklerinin acılarını, mücadelelerini eserlerinde dile getirmekten hiç vazgeçmeyen Cengiz Dağcı bu kültür köprüsünün ne önemli halkalarından birisidir.

XVII. Yüzyılın Birinci Yarısında Moskova Devletinin Tatarlarla Mücadelesi
Kitap , Latin , Türkçe / 28 Aralık 2017

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.   Özet: Bizim bu çalışmamızın amacı, Tatarların devamlı askeri harekete teşvik eden, bunların devam etmesini sağlayan ve Moskova’nın bu akınlara karşı koymasını zorlaştıran güçleri (sebepleri) tespit etmek, bu mücadelenin Moskova’nın dış politikası ile bağlantıyı ve hükümetin iç politikasına yaptığı etkiyi belirlemek, mücadele sürecini inceleyerek gerçekleşen değişim ve sonuçları ortaya koymaktır. İçindekiler: YAYINA HAZIRLAYANLARIN ÖNSÖZÜ ÖNSÖZ I. BÖLÜM XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA MOSKOVA – TATAR MÜNASEBETLERİ Genel Olarak Livonya Savaşı Arifesinde Moskova-Polonya ve Kırım Münasebetleri Hakkında Mülâhazalar 1550’lerde Ulu Nogay Ordası’nın Parçalanması ve Livonya Savaşı Dolayısıyla Bunun Önemi Livonya Savaşı’nda Tatarlann Rolü Livonya Savaşı’nın Bitişinden 90’lı Yıllara Kadar Olan Dönemde Moskova-Tatar Münasebetleri XVI. Yüzyılın Sonlarında Moskova Devleti’nin Güney Sınırlarında Moskova-Ulu Nogay ve Moskova-Kırım Arasında Barışın Teessüsü Moskova Devleti’nin Savunma Kudreti II. BÖLÜM POLONYALILARIN MÜDAHALE DEVRİNDE MOSKOVA-TATAR MÜNASEBETLERİ 1607 Yılında Moskova Devleti’ne Karşı Kurulan Polonya-Kırım İttifakı Vasiliy Şuyskiy’in Hükümdarlığı Zamanında Ulu Nogay Ordası’nın Moskova’ya Karşı Savaşa Katılması XVII. Yüzyılın Başında Moskova Devleti’nin Güney Sınırlarının Savunma Durumu 1607-1617 Yıllarında Rusya Topraklarına Yapılan Tatar Hücumlarının Kısaca Özeti Polonya ve Kırım İttifakının Bozulması, Kırım’ın Savaştan ÇıkmasI Kırım ve Moskova Devletleri Arasındaki Barış Antlaşmasının Yenilenmesi Ulu Nogaylann Savaştan Çıkarak 1616 Yılında Moskova Tâbiyetine Girmeleri III. BÖLÜM MOSKOVA DEVLETİ’NİN GÜNEY SINIRLARINDA SÜKÛNET VE KIRIM…